top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde
imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
B.‘degerinibilir.com’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
AD- SOYAD: Değerinibilir Emlak Teknolojileri A.Ş.
ADRES:  Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Dış Kapı No: 151/1L İç Kapı No: 1 Esenler /İSTANBUL
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş
konusu bedeli ve varsa diğer ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda
bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki
yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama
dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına
veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya
yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek
ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

 

3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini
verdiği aşağıda nitelikleri ve hizmet fiyatı belirtilen danışmanlık konusunu ile ilgili olarak 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre
sonuna kadar geçerlidir.


4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı:Değerinibilir Emlak Teknolojileri A.Ş.
Adres : Çiftehavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Dış Kapı No: 151/1L İç Kapı No: 1 Esenler /İSTANBUL
Eposta: degerinibilir@degerinibilir.com


5. ALICI BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı


6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı


7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1.Satıcı tarafından sağlanan Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde
yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili hizmetin temel özelliklerini
kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre
sonuna kadar geçerlidir.


8. GENEL HÜKÜMLER
8.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu danışmanlık hizmetinin temel
nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik
ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi
elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI
tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, yararlanılacak hizmete ait temel özellikleri ve
hizmete ait vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.

8.2. SATICI, Sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, olarak işin gereği olan bilgileri yasal mevzuat
gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları
dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve
özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.3. SATICI, danışmanlık hizmetinin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme
konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde
yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.4. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit
edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu danışmanlık hizmet bedelinin ödenmemesi
ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu danışmanlık
hizmetini sunma yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.5. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını
yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri
nedeni ile sözleşme konusu danışmanlık hizmetini süresinde ifa edemez ise, durumu ALICI'ya
bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da hizmet alımının, sözleşme konusu
danışmanlık konusunun ,varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya yerine getirme süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını
haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde,
hizmet tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı
ödemelerde ise, ürün tutarı, hizmet alımının ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün
içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın
banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı
bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin
tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu
tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.6. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi
tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim
bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama,
bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul
etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini
kabul ve beyan etmektedir.
8.7. ALICI,. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.Hizmet alıcı tarafından
kullanıldıktan sonra cayma hakkı kullanılamayacaktır. Fatura iade edilmelidir.
8.8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya
danışmanlık hizmetinin ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin
güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim
bilgilerini, hizmet alımında kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart
hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan
talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede hizmet
alımı dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI,
siparişi iptal etme hakkını haizdir.
8.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin
gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm
zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve
taahhüt eder.

8.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve
bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai
yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
8.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka
aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi
ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri
kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
8.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya
başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka
içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup
herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin
içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
8.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal
nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai
sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi
halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde
bulunma hakkı saklıdır.


9. CAYMA HAKKI
Sunulacak hizmetler gayrimenkul ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti olmakla
birlikte, yapılan hizmet satışları kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir. Alıcı
ancak hizmet kullanılmadan cayma hakkından yararlanabilir.


10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi
banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı
sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda
ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı
SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


11. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen
parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra
ilişkin bilgiler aşağıdadır:
1) 2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 7550(yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici
Hakem Heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 7550(yedibinbeşyüzelli)  Türk Lirası ile 11330(onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11330(onbirbinüçyüzotuz) Türk
Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7550(yedibinbeşyüzelli)Türk Lirası ile
11330(onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.

 

Bu maddede yazılı olan maddi tutarlar 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği"nin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine göre her yıl sonunda güncellenir.
Yetki
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.


12. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm
şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede
ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal
düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

bottom of page